Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
działającego pod adresem elektronicznym
http://elcom-oswietlenie.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.elcom-oswietlenie.pl  prowadzony jest
przez P.P.H. Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. Lemieszka  
 
Siedziba/adres korespondencyjny: 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C
NIP: 5320011769
Regon: 010158756
 
DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: kontakt@elcom-oswietlenie.pl
numer telefonu: tel.fax 22 769 29 59, 22 213 19 06

Spis treści:
I. Przedmiot sprzedaży.
II. Cena.
III. Sposób złożenia zamówienia.
IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.
V. Sposoby płatności za towar.
VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).
VII. Odstąpienie od umowy.
VIII. Reklamacja.
IX. Zmiana Regulaminu.
X. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.
XI. Sprawy nieuregulowane regulaminem. 
XII. Dane osobowe.
 
Słownik:
Sprzedawca – Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. LemieszkA 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C  NIP – 5320011769 REGON – 010158756
Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 
 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  http://www.elcom-oswietlenie.pl  prowadzi sprzedaż oświetlenia oraz osprzętu elektrotechnicznego.
 
 1. CENY TOWARÓW
1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 
III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 
1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:
formularz zamówienia, e-mail, telefon
2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail i ewentualnie telefon
3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 
IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.
 
V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 
1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:
- bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP:
70 1020 1127 0000 1802 0091 9852
-gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

- przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem tradycyjnym lub płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PAYU lub PAYPAL.


 
VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)
 
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem GLS
 2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
 3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
 4. Koszty dostawy: 20PLN w przypadku przedpłaty na konto i 25PLN w przypadku płatności przy odbiorze.
 5. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w siedzibie naszej firmy 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-18, sobota 8-14 Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.
 
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia..
2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
- adres e-mailowy Sprzedawcy kontakt@elcom-oswietlenie.pl lub
-adres korespondencyjny: P.P.H. Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. Lemieszka, 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. Lemieszka, 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C
5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta
VIII. REKLAMACJA
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy kontakt@elcom-oswietlenie.pl bądź korespondencyjny Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. Lemieszka, 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. Lemieszka, 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:
- imię i nazwisko Klienta,
-datę zakupu,
-datę wystąpienia niezgodności,
- opis niezgodności,
- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Hurtownia Elektrotechniczna „ELCOM” M. Lemieszka, L. Lemieszka, 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C
 
1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
 • Zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
 • Zmiany form płatności,
 • Zmiany sposób dostawy,
 • Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 
X. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 
XI. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
 • Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
 
 
XII. DANE OSOBOWE
Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
 
 
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20-06-2016
 
 
Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel